ALGEMENE VOORWAARDEN

I. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
 1. CHLOE KOOKT: De JUVA BV, met zetel te 9140 Temse, Eurolaan nr. 4, KBO nr. 0431 775 407. De JUVA BV is eveneens de verkoper en zij is bereikbaar op het emailadres : INFO@CHLOEKOOKT.BE
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met CHLOE KOOKT;
 3. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door CHLOE KOOKT georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en CHLOE KOOKT gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of CHLOE KOOKT in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

II. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CHLOE KOOKT en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen CHLOE KOOKT en consument. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de consument de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 2. CHLOE KOOKT kan ten allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de consument van de nieuwe voorwaarden.

III. HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden gewijzigd.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CHLOE KOOKT gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze illustratief bedoeld en kunnen deze elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CHLOE KOOKT niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

IV. DE OVEREENKOMST

 1. Een (al dan niet online) bestelling veronderstelt de aanvaarding door de consument van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

 2. CHLOE KOOKT behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een consument om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van de overeenkomst.

 3. Een (al dan niet online) bestelling wordt door CHLOE KOOKT pas aanvaard als de consument zich afdoende heeft geïdentificeerd.

 4. Indien de consument te kennen heeft gegeven een bestelling te hebben geplaatst, bevestigt CHLOE KOOKT langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CHLOE KOOKT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CHLOE KOOKT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

V. HERROEPINGS­RECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CHLOE KOOKT retourneren, conform de door CHLOE KOOKT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. CHLOE KOOKT verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door CHLOE KOOKT terugbetaald.

 4. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal CHLOE KOOKT de artikelen terugbetalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. CHLOE KOOKT kan gerechtigd zijn de terugbetaling – al dan niet deels – in te houden ter compensatie van de geleden schade en zij is eveneens gerechtigd om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

VI. UITZONDERING OP HERROEPS­RECHT : ONLINE VERKOOP VAN E-BOOKS

Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een ebookbestelling is de consument er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de consument afstand van zijn retourrecht voor e-books.

VII. DE PRIJS

De prijzen van de artikelen aangeduid op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendingskosten. De prijzen waaraan CHLOE KOOKT artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

VIII. CONFORMITEIT

CHLOE KOOKT staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

IX. LEVERING EN UITVOERING

 1. CHLOE KOOKT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. CHLOE KOOKT behoudt zich het recht voor pas tot levering over te gaan na integrale betaling van de prijs.

 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het CHLOE KOOKT geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal CHLOE KOOKT het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CHLOE KOOKT zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van CHLOE KOOKT . 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij CHLOE KOOKT, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

X. BETALING

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, voorafgaand na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CHLOE KOOKT te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft CHLOE KOOKT behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

XI. INTELLECTUELE RECHTEN

De inhoud en structuur van de website van CHLOE KOOKT, alsook de door CHLOE KOOKT verkochte producten, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CHLOE KOOKT of rechthoudende derden.

XII. KLACHTEN­REGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CHLOE KOOKT, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij klachten kan de consument steeds contact zoeken met de klantendienst via het contactformulier op de website of via een mail naar het mailadres : INFO@CHLOEKOOKT.BE

 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

XIII. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen CHLOE KOOKT en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank te Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschil.